Herroepingsrecht & Leveringsvoorwaarden

Recht van terugzending binnen de 14 dagen

Vuylsteke&Co verbindt er zich toe om binnen de veertien dagen na levering van een artikel het bedrag terug te betalen, voor elk product dat niet in overeenstemming is met zijn omschrijving. Overeenkomstig Artikel 80 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, beschikt de consument over een termijn van veertien werkdagen, te rekenen vanaf de dag na levering, waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken.

U moet het artikel, intact, niet gebruikt en in zijn oorspronkelijke verpakking naar MAGAZIJNEN SUPERMEDIC DISTRIBUTIE Transport MICHIELS Zuidgoordijkstraat, 1 te 2235 Hulshout, terugsturen, kompleet met de faktuur en ref.nr. van uw bestelling, en per afz.email naar supermedic@scarlet.be met de melding van zending.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringen zijn meestal franco bestemmeling, altijd gelijkvloers. Wij appreciëren enige hulp ter plaatse aan de chauffeur.

Bij het ingeven van de bestelling volgt u een stappenplan en kiest u voor:

 • franco levering tegen betaling van deelname in de vervoerskosten a rato van 45 euro. (uitz. bespreekbaar)
 • afhalingen in het magazijn te Hulshout zijn gratis.
 • kleine zendingen per post, UPS, TNT , niet hoger dan ca 10 kg, worden aangerekend aan posttarief van 10 euro.
 • kosten voor lift of montage worden in meerprijs aangerekend.

Verkoopsvoorwaarden

 • De verkoopsvoorwaarden gelden voor alle leveringen, verrichtingen en diensten. In geen enkel geval kan de klant zijn voor waarden inroepen.
 • Levering en of werken geschieden pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de opdracht betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte alsmede waarborg te eisen van goed nakoming der verbintenissen, waarzonder onze onderneming het recht heeft om haar prestaties stop te zetten.
 • Overmacht ontslaat ons van onze contractuele verplichtingen t.o.v. de medecontractant. Als over machtsfactoren worden aanzien zulkdanige feiten en toestanden die een duidelijke en aanwijsbare invloed uitoefenen op onze onderneming zoals oorlog, staking, ziekte, oproer, brand, verkeersstoring, uitsluiting, slechte weersomstandigheden, verlies of beschadiging bij transport enz.
 • Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden buiten onze wil prijsverhogingen dienen toegepast te worden zoals in geval van officiële verhogingen van belastingen in ruimste zin, lonen, materialen, waren of andere kostprijsfactoren.
 • Onze onderneming behoudt zich het recht voor de manier van constructie zowel als de gebruikte materialen te wijzigen indien zij meent dat hierdoor de kwaliteit van haar producten kan verbeterd worden. Offertes, kenmerken, leverings- en uitvoeringstermijnen worden opgegeven bij wijze van inlichting, zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid en kenmerken der diensten en waren.
 • Wanneer moeilijkheden n.a.v. levering zouden ontstaan, die niet voorzien zijn in de offerte of bestelling, behoudt onze onderneming zich het recht voor bijkomende kosten, aldus veroor­zaakt, aan de klant aan te rekenen tegen gangbare prijzen.
 • Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering voor in productiename van een bestelling een forfaitaire schade vergoeding te vorderen ten belope van 30 procent der betrokken som. In geval er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd beloopt de schade de gemaakte productiekosten vermeerderd met de winst op de bestelling.
 • De goederen worden op risico, kosten en gevaar van de bestemmeling vervoerd met verpakking ten koste van de klant. Zelfs indien de levering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten, het vervoer heeft plaats op risico en gevaar van de bestemmeling.
 • De geleverde goederen blijven zolang zij niet betaald zijn ondanks alles onze eigendom. De klant blijft tot betaling slechts houder niet-eigenaar van de goederen. In geval van niet tijdige betaling kunnen ze terstond door ons teruggevorderd en teruggehaald worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het recht op betaling der factuur verminderd met de waarde der teruggehaalde goederen en vermeerderd met het werk en kosten van terugha­ling.
 • Bij niet uitvoering der verbintenissen door de klant behoudt onze onderneming het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij aangetekend schrijven te vernietigen, waarbij onze onderneming de reeds geëinde bedragen zal behouden, onverminderd het recht om de schade verhalen op de klant.
 • Het ondertekenen van factuur houdt akkoord van de cliënt in voor goede uitvoering zonder voorbehoud.
 • De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegen over ons ten aanzien van de vordering en uit hoofde van levering van waren en diensten.
 • Onze onderneming weigert formeel de factuur- en leverings- e.d. voorwaarden te erkennen vermeld op brieven, documenten van onze klanten/ of leveranciers. Alleen de voorwaarden van onze onderneming zijn van toepassing.
 • Facturen zijn contant ten onzent te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum, dit ongeacht eventuele klachten. Bij niet tijdige betaling wordt er van rechtswege en zonder aanmaning een factuurintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand vanaf factuurdatum alsook een forfaitaire schade vergoeding ten belope van 10% op het factuurbedrag.
 • In geval onze onderneming geschil aanhangig maakt heeft ze de keuze om beroep te doen van de Rechtbanken hetzij van Brussel, Leuven, Hasselt of Tongeren terwijl in alle andere gevallen uitsluitend de Rechtbank van Hasselt bevoegd zijn.